top of page

Osmanlı Çalışmaları başlıca araştırma konuları:

Din ve Toplum

Dinin, siyasetin yapılanması/uygulanması üzerindeki etkisi

Müslim-gayrimüslim ilişkileri

Devlet ve toplum

İhtidalar-irtidatlar

Muhalif hareketler

Vakıflar ve toplumsal yapıdaki yeri

Siyaset ve Hukuk

Yönetim

İdari ve bürokratik yapı

Hukuk düşüncesi ve uygulamaları

Klasik-modern dönemdeki hukuki ve siyasi değişimler

Ekonomi

Üretim-tüketim ilişkileri

Mali-finansal yapı

Ticari yapının işleyişi

Uluslararası ticaret

Madencilik

Ordu ve Savaş

Ordu teşkilatı

Sefer organizasyonu

Savaş sanayi

Savaş-ekonomi ilişkisi

Osmanlı donanması

Osmanlı tarihçileri

Kanuni Sultan Süleyman 

Osmanlı vergilendirme ve finans

Sultan III. Selim'in saltanatı

Osmanlı donanması

Osmanlı Mimarisi

Osmanlı'nın kara ordusu

Osmanlı dünyasında eğitim

Osmanlı hakimiyetindeki azınlık grupları

Osmanlı yönetiminde kadının rolü

Bilim, Teknoloji ve Düşünce

Felsefe, kelam ve tasavvuf düşüncesi

Fen bilimleri

Tıp bilimleri

Endüstriyel, askeri üretim 

Kültürel/entelektüel etkileşimler

Osmanlı'da Sağlık

Sağlık politikaları

Halk tıbbı

Hastalıklar

Rekreasyon, eğlenceler 

Osmanlı mutfağı

Kostüm ve süsleme

Osmanlı kaşifleri, coğrafyacıları ve haritacıları

Osmanlı döneminde Siyonist hareket

Kırım Tatarları ve Kazaklar

Eski ve Yeni Türk şiiri

Kafkasya bölgesine giriş

Osmanlı Transilvanya

Osmanlı-Kürt ilişkileri

Osmanlı dünyasında Sefarad Yahudileri

Ragusa (Dubrovnik) ve Osmanlılar

Osmanlı döneminde Rodos ve Malta

Tanzimat, bir reform çağı

Jön Türkler"

"Yeni Osmanlılar"

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlılar

Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişi

Silahlı kuvvetlerin modern Türk siyasetindeki rolü

Modern Türkiye'de İslami canlanma ve cumhuriyet karşıtı eğilimler

Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi

Dış politika

Ahitnameler ve antlaşmalar

Elçilikler

Güvenlik ve istihbarat

Osmanlıların aşağıdaki bölgelerle dış ilişkileri:

Macaristan

Polonya

Rusya

Habsburglar

Fransa

Venedik

Safevi İran

Osmanlı mirası ve milliyetçi hareket:

Yunanistan

Ermenistan

Yugoslavya

Arnavutluk

Bulgaristan

Romanya

Kıbrıs

Filistin

İsrail

Mısır

Sudan

Irak

Suriye

Lübnan

Arabistan

Yemen

Körfez Devletleri

Libya

Tunus

Cezayir

Azerbaycan

Çeçenistan

Merkezin Türk Dünyası Araştırmaları Alanındaki Ana Araştırma Konuları

 

Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Karşılaştırmalı Çalışmalar
Eski Türk Dili ve Tarihi
Tarihi Türk Edebiyatları
Türk ve Dünya Edebiyatlarının İlişkisi ve Etkileşimi
Çağdaş Türk Lehçeleri
Çağdaş Türk Edebiyatları
Türk Dünyası Tarihi
Türk Dünyası Coğrafyası
Türk Dünyasının İpek Yolu ve Ekonomik Sorunları
Türk Toplulukları ve Kültürü
Türk Dünyasında Gençlik Sorunları
Türk Dünyasında Türkler Arası Etkileşim ve İlişkiler
Avrasya Devletlerinin ve Toplumlarının Tarihi
Avrasya'nın Tarihsel Değerleri-Arkeoloji
Bölgede Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Türk Dünyasında Çevre Sorunları
Türk Dünyasında Din ve İnanç Sorunları
Avrasya'da Kültürlerarası İlişkiler
Türk Toplumlarında Halk Bilimi Çalışmaları
Müzik Tarihi
Türk Dünyasında Güzel Sanatlar ve Sanat
Türk Dünyası ve Modern Toplumlarda Medya ve İletişim
Türk Dünyası Folkloru ve Çalışmaları
Türk Dünyasında Sanat Çalışmaları
Avrasya'da Bölgesel Sorunlar ve Çözümler
Bölge Devletlerinin ve Topluluklarının Siyasi İlişkileri
Türk Dünyası ve Uluslararası Siyaset
Avrasya'da Enerji
Türk Dünyasındaki Ekonomik Sorunlar
Avrasya'da Ekonomik İlişkiler, İşbirliği ve Entegrasyon
Türki Cumhuriyetlerde Para ve Maliye Politikaları
Türk Dünyası İktisat Tarihi
Türkiye Cumhuriyetlerinde İşletme Yönetimi ve Yönetim Yaklaşımı
Türki Cumhuriyetlerde Girişimcilik
Türk Dünyasında Din, Felsefe ve Hukuk
Türk Dünyasında Sosyolojik Sorunlar ve Çözüm Yolları
Türk Dünyası Coğrafya ve Coğrafya Çalışmaları
Bölgesel Turizm ve Uygulamalar
Türk Dünyasında Kadın Çalışmaları

bottom of page